Naše služby

PROJEKČNÍ SLOŽKA KP SAG

Projekční složka naší společnosti je zaměřena převážně na jadernou energetiku, o čemž svědčí její rozhodující podíl na inženýrských činnostech pro probíhající akci "Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce, SR ". Projekt běží nepřetržitě od roku 2009 až do současnosti, a kromě inženýrských činností v jeho rámci zajišťovali naši zaměstnanci veškeré dodávky nových zařízení (aparáty, potrubí, potrubní díly, armatury, čerpadla, ocelové konstrukce) pro havarijní a pomocné systémy a provoz zpracování radioaktivních odpadů. Projektanti jsou všeobecně zaměřeni na projekty v oblasti navrhování strojní technologie (potrubní systémy vč. uložení a podpěrných ocelových konstrukcí, tlakové a netlakové nádoby, nádrže a aparáty) včetně kotvení do stavby a ocelových konstrukcí. Konstruktéři pak v návaznosti na projekt zpracovávají výrobní dokumentaci pro veškerou strojní technologii. Nedílnou součástí prací naší společnosti jsou i inspekce na místě stavby, včetně zpracování naměřených dat a tvorby dokumentace skutečných stavů.

Velký komfort zákazníkům poskytuje projektování ve 3D softwaru, který umožňuje snadnou orientaci v projektovaných technologických systémech a jednoduché sledování jejich změn či úprav. KPSAG využívá především software PDMS a E3D.

Mimo to má firma i bohaté zkušenosti i s klasickou energetikou, kde se podílela například na výstavbě dvou nových kotlů v Synthesii, a.s. - Teplárna "Zelená louka" v Pardubicích, dodávce nových turbín pro energetická centra podniků Lovochemie Lovosice či Bukóza Energo, a.s. - Hencovce nebo rekonstrukci dvou bloků uhelné elektrárny Chvaletice, retrofitů uhelných elektráren Tušimice, Ledvice a Prunéřov či výstavby nového paroplynového bloku v elektrárně Počerady

Dalším odvětvím průmyslu, kde má naše firma zkušenosti je chemický průmysl. Ve spolupráci s renomovanými tuzemskými i zahraničními partnery jsme schopni zajistit dodávky podle otevřených (volných), zákaznických, případně licencovaných technologií. Z rozhodujících aparátů, tvořících základ chemicko-technologických procesů, zajišťujeme dodávky zejména výměníků, uskladňovacích nádrží stojatých, technologických nádrží, extraktorů, odparek, míchacích zařízení apod.

Firma má v této oblasti mnoho referenčních staveb, jmenovitě Diamo NDS 6, Diamo NDS 10, Slovnaft Bratislava, Česká rafinérská, Lovochemie, RCTR Nelahozeves apod. (viz Reference KP SAG).

Neopomenutelnou složkou projekčního týmu je skupina, pracující v oboru vodního hospodářství a to nejen v oboru čistíren odpadních vod, ale i úpraven vod.

  • Čistírny odpadních vod jsou dodávány českým i zahraničním zákazníkům od roku 1957. Obchodní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí jsou zaměřeny na stavby čistíren odpadních vod z komunální i průmyslové sféry v souladu s legislativou ČR a EU. Čistírny  odpadních vod využívají technologie fyzikálního, chemického nebo biologického čištění podle charakteru produkovaných vod s kapacitou čištění 500 - 170.000 EO. V projektech se již běžně počítá s použitím membránových technologií pro terciální stupeň čištění.
  • Úpravny podzemních a povrchových vod jsou vždy na podkladě místních podmínek, požadavků na stupeň úpravy a účelu využití. Jedná se o blokové a mobilní úpravny vody (výkon do 5 l/s), stavebnicové úpravny vody (výkon do 80 l/s), velké úpravny vody (výkon do 3 000 l/s).VÝPOČTOVÁ SLOŽKA KP SAG

Výpočetní složka naší společnosti je přímo propojená s jejími dalšími inženýrskými činnostmi a poskytuje jim vysoce odbornou možnost posoudit dynamické a statické namáhání kterékoliv projektované komponenty. Pro naše zákazníky provádíme výpočty návrhové, statické (lineární i nelineární), dynamické, seismické, hodnocení únavy včetně vyhodnocení zbytkové provozní životnosti, výpočty stability, výpočty teplotních polí či výpočty různých speciálních problémů jako např. kontaktní problémy, interakční problémy kapalina - pružná látka, lomová mechanika, kmitání vysokých štíhlých aparátů a komínů ve větru včetně navržení tlumičů. Tyto činnosti jsou pracovníci  KPSAG schopni provádět nejen v souladu s normami EN, ale také NTD, ASME, ANSI, RTM, GOST či KTA.

Výše uvedené výpočty se z hlediska cílových komponent či technologických celků nejčastěji týkají potrubních systémů včetně uložení a podpěrných ocelových konstrukcí, tlakových nádob, aparátů a nádrží libovolných tvarů, typů a velikostí včetně kotvení, úložných ocelových konstrukcí a plošin, jeřábů, zvedacích zařízení a montážních pomůcek, armatur či přírubových spojů.

Stejně jako u tvorby projektů tvoří hlavní skupinu zákazníků firmy působící v jaderné energetice v České republice i na Slovensku. Výpočtová složka KPSAG však poskytuje služby také pro energetiku klasickou, chemii a petrochemii či vodohospodářství.

Výpočtová část disponuje celou řadou specializovaného softwaru, který je vyvíjen pro jednotlivé komponenty. Pracovníci KPSAG využívají PVElite či PVESS pro aparáty a nádrže, JAPAR, STAPAR a Caesar II pro potrubí, SCIA Engineering pro ocelová konstrukce či ANSYS pro FEA systémy.

Mimo standardní zakázky spojené s pevnostními výpočty jsou pracovníci KPSAG schopni realizovat vysoce odborné individuální práce směřující do oblasti R&D. V souvislosti s programy prodloužení životnosti různých zařízení či komponent se jedná o programy řízené stárnutí, které investorovi jasně popíší horizont nové investice pro dané zařízení. Ještě komplikovanější jsou potom projekty spojené s pravděpodobnostními modely v pevnostních výpočtech. Jako příklad lze uvést "Analýzu citlivosti potrubních dílů na záměnu materiálu", ve které byla použita metoda maximálního součinitele citlivosti. Tato analýza byla zpracována pro Úrad jadrového dozoru SR v souvislosti s jeho rozhodnutí o uvedení  3. bloku JE Mochovce do provozu.  


ČEZ, a.s. - JE Dukovany - Rekonstrukce rotorové odparky

REALIZAČNÍ SLOŽKA KP SAG

Realizační složka naší společnosti vznikla v roce 2018 v souvislosti s nutností převzetí kompetence realizace technologických celků od bývalé mateřské společnosti. Tato byla pracovníky KPSAG dokončena technologická část II. etapy modernizace ČOV Jedovnice (5500 EO).

Dalším realizačním projektem byla modernizace systému likvidace při úniku chlóru ve Stráži pod Ralskem pro s.p. DIAMO v období 10/2020 až 11/2021. Celková hodnota tohoto projektu, který zahrnoval dodávku stavební části, elektra a MaR a technologické části včetně titanové kolony, byla 47 mil. Kč.

Další realizace jsou připravovány našimi pracovníky pro rok 2022 v rámci prodloužení životnosti JE Dukovany.