Naše služby

PROJEKČNÍ SLOŽKA KP SAG

Projekční složka naší společnosti je zaměřena, jak již bylo uvedeno, převážně na jadernou energetiku, o čemž svědčí její rozhodující podíl na inženýrských činnostech pro probíhající akci "Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce, SR ". Projekt běží nepřetržitě od roku 2009 až do současnosti, a kromě inženýrských činností v jeho rámci zajišťovali naši zaměstnanci veškeré dodávky nových zařízení pro havarijní a pomocné systémy a zpracování radioaktivních odpadů. Projektanti jsou všeobecně zaměřeni na projekty v oblasti navrhování strojní technologie (potrubní systémy vč. uložení a podpěrných ocelových konstrukcí, tlakové a netlakové nádoby, nádrže a aparáty) včetně kotvení do stavby a ocelových konstrukcí. Konstruktéři pak v návaznosti na projekt zpracovávají výrobní dokumentaci pro veškerou strojní technologii. Nedílnou součástí prací naší společnosti jsou i inspekce v místě stavby, včetně zpracování naměřených dat.

Mimo to má firma i bohaté zkušenosti i s klasickou energetikou, kde se podílela například na výstavbě dvou nových kotlů v Synthesii, a.s. - Teplárna "Zelená louka" v Pardubicích, dodávce nových turbín pro energetická centra podniků Lovochemie Lovosice či Bukóza Energo, a.s. - Hencovce nebo rekonstrukci dvou bloků uhelné elektrárny Chvaletice, rekonstrukce uhelných elektráren Tušimice, Ledvice a Počerady

Dalším odvětvím průmyslu, kde má naše firma zkušenosti je chemický průmysl. Ve spolupráci s renomovanými tuzemskými i zahraničními partnery jsme schopni zajistit dodávky podle otevřených (volných), zákaznických, případně licencovaných technologií. Z rozhodujících aparátů, tvořících základ chemicko-technologických procesů, zajišťujeme dodávky zejména výměníků, uskladňovacích nádrží stojatých, technologických nádrží, extraktorů, odparek, míchacích zařízení apod.

Firma má v této oblasti mnoho referenčních staveb, jmenovitě Diamo NDS 6, Diamo NDS 10, Slovnaft Bratislava, Synthesia, a.s., Česká rafinérská, Lovochemie, RCTR Nelahozeves apod. (viz Reference KP SAG).


Neopomenutelnou složkou projekčního týmu je skupina, pracující v oboru vodního hospodářství a to nejen v oboru čistíren odpadních vod, ale i úpraven vod.

 • Čistírny odpadních vod jsou dodávány českým i zahraničním zákazníkům od roku 1957. Obchodní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí jsou zaměřeny na stavby čistíren odpadních vod z komunální i průmyslové sféry v souladu s legislativou ČR a EU. Čistírny průmyslových odpadních vod využívají technologie fyzikálního, chemického nebo biologického čištění podle charakteru produkovaných vod.
 • Úpravny podzemních a povrchových vod jsou vždy na podkladě místních podmínek, požadavků na stupeň úpravy a účelu využití. Jedná se o blokové a mobilní úpravny vody (výkon do 5 l/s), stavebnicové úpravny vody (výkon do 80 l/s), velké úpravny vody (výkon do 3 000 l/s).

VÝPOČTOVÁ SLOŽKA KP SAG

Provádíme zejména následující typy výpočtů:

 • Návrhové výpočty.
 • Statická lineární a nelineární analýza (zatížení primárního a sekundárního charakteru, analýza teplotních polí - stacionární a nestacionární, teplotní šoky).
 • Dynamická (vítr, vibrace, vodní ráz ....) a seismická analýza (mono nebo multi spektrální metody, seismická odezva v čase - přímá integrace pohybových rovnic lineárních a nelineárních systémů, výpočet faktoru HCLPF).
 • Hodnocení únavy, hodnocení provozní historie - predikce životnosti (řízené stárnutí). Zbytková provozní životnost.
 • Výpočty na stabilitu.
 • Problémy s interakcí mezi tekutinou a pružnou látkou. Seizmická odezva svislých a horizontálních válcových nádrží s tekutinou založenou na Hausnerově metodě.
 • Křehký lom.
 • Vibrace vysokých nádob, štíhlých komínů zatížených větrem.
 • Zpracování měřených dat -zatížení (tlak, teploty,..), vibrace, posuvy atd.

Popis a rozsah pevnostních výpočtů

 • Pevnostní výpočty pro návrh dimenzí zařízení dle různých norem.
 • Pevnostní výpočty pro hodnocení napjatosti od základních výpočtů podle výpočtových norem až po nejsložitější kontrolní výpočty (nejčastěji MKP).

Pevnostní výpočty a dynamické analýzy technologického zařízení včetně úložných a podpěrných ocelových konstrukcí v oblastech:

 • Jaderná energetika.
 • Chemický a petrochemický průmysl.
 • Klasická energetika.
 • Vodohospodářská zařízení.

Pevnostní výpočty

 • potrubních systémů včetně uložení a podpěrných ocelových konstrukcí
 • tlakových nádob, aparátů a nádrží libovolných tvarů, typů a velikostí včetně kotvení
 • úložných ocelových konstrukcí a plošin
 • jeřábů, zvedacích zařízení a montážních pomůcek
 • armatur
 • přírubových spojů

POPIS DALŠÍ ČINNOSTI

 • Zpracování dokumentace o stavu zařízení z hlediska pevnostní problematiky.
 • Zhodnocení výsledků získaných měřením (zatížení - teploty, tlak,...., vibrace, posuvy atd.) z hlediska pevnosti a životnosti zařízení.
 • Programy řízeného stárnutí.
 • Pravděpodobnostní metody v pevnostních výpočtech.
 • Inspekce potrubních tras a technologických zařízení.
 • Nevýpočtové hodnocení potrubních tras na statická a seizmická zatížení.
 • Poradenská činnost v oblasti pevnostních výpočtů.
 • Oponentury v oblasti pevnostních výpočtů.
 • Vypracování metodických materiálů pro pevnostní výpočty.
 • Programátorská činnost.
 • Modelování (3D) konstrukcí a komponent technologických zařízení včetně tvorby výkresové dokumentace pro účely pevnostních výpočtů.